میتری - بنر اخبار بازی
🏠 صفحه اصلی | | |
به دنبال

SOF1 Color8 Form v3.0

به دنبال فرم SOF2 Color8 هستید؟ از اینجا به فرم SOF2 Color8 دسترسی پیدا کنید
  • شما باید نام خود را به 15 کاراکتر محدود کنید.
  • یک رنگ به عنوان 1 کاراکتر به حساب می آید.
  • حداکثر 8 قسمت به نام خود بسازید و ارسال را بزنید.
  • از جدول ASCII زیر برای کمک به ساخت کاراکترهای خاص استفاده کنید.
  • به یاد داشته باشید که با رنگی برای متن چت خود پایان دهید.

بخش 1 مثال: XYZ (برای نام قبیله)
بخش 2 مثال: YourNameHere (برای نام شما)
بخش 3 اگر به بقیه فیلدها نیاز ندارید، آن را خالی بگذارید
بخش 4
بخش 5
بخش 6
بخش 7
بخش 8


YourNameHere
¥ðµrñåmêHêrê


جدول ASCII برای مرجع:
033=!
035=#
036=$
037=%
038=&
039='
040=(
041=)
042=*
043=+
044=
045=-
046=.
047=/
048 = 0
049 = 1
050 = 2
051 = 3
052 = 4
053 = 5
054 = 6
055 = 7
056 = 8
057 = 9
058=:
059=;
060=
061==
062=>
063=؟
064=@
065=A
066=B
067 = C
068=D
069=E
070=F
071=G
072=H
073 = من
074 = ج
075=K
076=L
077=M
078=N
079=O
080=P
081=Q
082=R
083=S
084=T
085=U
086 = V
087=W
088=X
089=Y
090=Z
091=[
092=\\
093=]
094=^
095=_
096=`
097=a
098=b
099=c
100=د
101=e
102=f
103 = گرم
104=h
105=i
106=j
107=k
108=l
109 = متر
110=n
111=o
112=ص
113=ق
114=r
115=s
116=t
117=u
118=v
119=w
120=x
121=y
122=z
123={
124=|
125=}
126=~
127=
128=€
129=
130=
131=ƒ
132 = "
133=…
134=†
135=‡
136=ˆ
137=‰
138=Š
139=‹
140=Œ
141=
142=Ž
143=
144=
145='
146='
147="
148=”
149=•
150=–
151=—
152=˜
153=™
154 = š
155=›
156=œ
157=
158=ž
159=Ÿ
161=¡
162=¢
163 = £
164=¤
165=¥
166=¦
167=§
168=¨
169=©
170=ª
171=«
172=¬
173=
174=®
175=¯
176 = درجه
177=±
178=²
179=³
180=´
181=μ
182=¶
183=·
184=¸
185=¹
186=º
187=»
188 = ¼
189 = ½
190=¾
191=¿
192 = À
193 = Á
194=Â
195=Ã
196=Ä
197=Å
198 = Æ
199=Ç
200=È
201 = É
202=Ê
203=Ë
204=Ì
205=
206=Î
207=Ï
208=Ð
209=Ñ
210=Ò
211=Ó
212=Ô
213=Õ
214=Ö
215=×
216=Ø
217=Ù
218=Ú
219=Û
220=Ü
221=Ý
222=Þ
223=ß
224=à
225=á
226=â
227=ã
228=ä
229=å
230=æ
231=ç
232=è
233=é
234=ê
235=ë
236=ì
237 = من
238=î
239=ï
240=ð
241=ñ
242=ò
243=ó
244=ô
245=õ
246=ö
247=÷
248=ø
249=ù
250=ú
251=û
252=ü
253=ý
254=þ
255=ÿ
 

در اینجا یک اسکرین شات برای نشان دادن ظاهر آنها در بازی آورده شده است:

نمایش فونت های بازی Soldier of Fortune با استفاده از اسکریپت Color8