میتری - بنر اخبار بازی
🏠 صفحه اصلی | | |
به دنبال

SOF2 Color8 Form v3.0

به دنبال فرم SOF1 Color8 هستید؟ از اینجا به فرم SOF1 Color8 دسترسی پیدا کنید
  • شما باید نام خود را به 24 کاراکتر محدود کنید.
  • یک رنگ به عنوان 2 کاراکتر به حساب می آید.
  • حداکثر 8 قسمت به نام خود بسازید و ارسال را بزنید.

^0
^1
^2
^3
^4
^5
^6
^7
^8
^9
^a
^b
^c
^d
^e
^f
^g
^h
^i
^j
^k
^l
^m
^n
^o
^p
^q
^r
^s
^t
^u
^v
^w
^x
^y
^z
^-
^=
^[
^]
^,
^.
^:
^;
^\
^/
^<
^>
^$
^&
نام خود را در زیر ایجاد کنید:
بخش 1 مثال: XYZ (برای نام قبیله)
بخش 2 مثال: YourNameHere
بخش 3 اگر لازم نیست خالی بگذارید
بخش 4
بخش 5
بخش 6
بخش 7
بخش 8